Menu
Twój Koszyk

Polityka Prywatności

Stosownie do treści art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Aptissen Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 21, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000695587, NIP 9512443515, mail:info@aptissen.pl, tel.  669107745 (dalej 'Administrator')

2.      Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.

3.      Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a)      realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

b)     realizacji ustawowego obowiązku wynikającego z prawa podatkowego, w tym wystawienia, rozliczenia i przechowywania faktur VAT, rachunków lub innych dokumentów dotyczących sprzedaży towarów i usług (faktur VAT), oraz rozliczenia i przechowywania faktur VAT,  rachunków lub innych dokumentów dotyczących nabycia towarów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz ustawy 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa, zwłaszcza art. 86 tej ustawy),

c)      marketingu bezpośredniego usług i produktów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą zostać podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w zakresie obsługi księgowej, prawnej informatycznej oraz inne podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora przy czym takie podmioty przetwarzać będą dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz po realizacji umowy przez okres, przez który Administrator jest zobowiązany przechowywać te dane na mocy obowiązujących przepisów.
 4. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto  posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych a także prawo przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa - jeśli uzna Pani/Pana, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych doszło do naruszenia jej praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  
 6. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia umowy a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości jej zawarcia.   
 7. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Z uwagi na fakt, że Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,  w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 
 9. W celu realizacji wskazanych wyżej praw należy skontaktować się z administratorem danych przesyłając mu stosowny wniosek. Przesłanie wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym możliwe jest w formie pisemnej na adres Aptissen Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 21, 02-674 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sales.admin.polska@aptissen.com. 
Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie Polityka cookies Polityka prywatności.